Happamat sulfaattimaat

Mitä ovat happamat sulfaattimaat?

Hapan sulfaattimaa on maata, joka on muuttunut erittäin happamaksi oltuaan kosketuksissa ilman hapen kanssa. Sulfaattimaa muodostuu useimmiten kun pohjavedenpinta laskee, esimerkiksi ojituksen myötä. Ojituksia tehdään maa- ja metsätalouden mahdollistamiseksi. Tämän seurauksena maa kuivuu ja happi tunkeutuu maahan. Maan sisältämä rauta ja rikki hapettuu, jonka seurauksena pH-arvo laskee 7:stä noin 3,5–4:ään. Samalla vapautuu useita metalleja. Happamia sulfaattimaita on muodostunut alueilla, joilla on rauta- ja rikkisaostuksia sisältämiä maita. Ojien perkauksella on vastaava vaikutus kuin ojituksella, koska pohjaveden pinta laskee, kun ojat toimivat paremmin.

Mahdollinen hapan sulfaattimaa on useimmiten mustan tai tummanharmaan värinen ja haisee pilaantuneelle munalle (rikkivety). Ilman kanssa kosketuksissa olleella happamalla sulfaattimaalla on usein punaisia, keltaisia tai punaruskeita kenttiä harmaata taustaa vasten, ja maa voi myöskin haista pilaantuneelle munalle.

Hapan sulfaattimaa.

Missä happamia sulfaattimaita esiintyy?

Happamia sulfaattimaita esiintyy maankohoamisrannikolla ensisijaisesti Suomen ja Ruotsin alavilla rannikkoalueilla. Happamat sulfaattimaat sijaitsevat Pohjanlahden maankohoamisrannikolla alueilla, jotka ovat jääkauden jälkeen olleet murtoveden peittämiä. Monilla alueilla, joilla on turve- ja hiekka-alueita, happamat sulfaattimaat löytyvät hieman maanpinnan alapuolelta. Riski on suurempi alueilla, joilla on silttiä ja savea. Myös lasketut ja kuivatetut järvet voivat muodostaa suuremman riskin.

Happamat sulfaattimaat vaikuttavat ympäristöön

Hapan sulfaattimaa vaikuttaa läheisiin vesistöihin valuman kautta. Monet eliöt eivät siedä voimakasta, lyhyessä ajassa tapahtuvaa maan ja veden happamuuden laskua. Happamilla sulfaattimailla sijaitseville vesistöille on ominaista ajoittain alhainen pH-arvo ja korkeat metallipitoisuudet, esimerkiksi alumiini. Tämä vaikuttaa kielteisesti eliöstöön ja voi jossain tapauksissa aiheuttaa kalakuolemaa. Esimerkiksi taimen ja särki ovat erittäin herkkiä happamille vesistöille. Korkeiden metallipitoisuuksien vapautuminen aiheuttaa kaloille lisäkuormitusta. Sekä Suomessa, että Ruotsissa on esimerkkejä siitä, kuinka hapan sulfaattimaa on lyhyessä ajassa aiheuttanut vesistökalastuksen täydellisen tuhoutumisen.

Alhaisen pH-arvon johdosta maat on kalkittava viljelyn mahdollistamiseksi. Muun muassa Suomesta on tutkimuksia, jotka osoittavat, että happamat sulfaattimaat vaikuttavat metallipitoisuuksiin joissakin viljoissa. Happamien sulfaattimaiden edustalla sijaitsevien lahtien sedimenteissä voi myös esiintyä korkeita metallipitoisuuksia. Jos nämä sedimentit altistuvat hapelle esimerkiksi ruoppauksen yhteydessä, metallit voivat vapautua ja vaikuttaa kielteisesti ympäristöön.

Mahdollinen hapan sulfaattimaa, joka on mustan tai tummanharmaan värinen.

Ratkaisuja ongelmien ratkomiseksi

Vesistöjen ongelmien ratkomiseksi ei ole yksinkertaista ratkaisua, mutta jopa pienilläkin toimilla voi olla vaikutusta veden kemiaan ja kalastoon:

  • Mahdollisesti happamissa sulfaattimaissa tulisi ojitusta tai ojien perkausta mieluiten kokonaan välttää. Ojittaessa tai peratessa maakerroksia, joissa on muodostunut turvetta mahdollisesti happaman sulfaattimaan päälle, tulisi syvälle, turpeen alla oleviin maakerroksiin ylettyvää ojitusta tai perkausta välttää. Suunniteltaessa kaivuuta mahdollisesti happamassa sulfaattimaa-aineksessa tulisi ottaa yhteyttä alueelliseen ympäristöviranomaiseen, joka antaa neuvoja ja ohjeita siitä, miten kaivetut massat käsitellään.
  • Ojien vedenpintaa säännöstellään vuosivaihtelun tasaamiseksi ja siten vähennetään maan altistumista ilman hapelle.
  • Ennallistetaan aiemmin laskettuja järviä ja kosteikkoja pohjavedenpintaa nostamalla. Pienet toimenpiteet voivat parantaa veden kemiaa paikallisesti ja tuoda lisäarvoa kaloille, linnuille ja virkistykselle. Tällainen toimenpide vaatii yleensä viranomaiselta luvan.
Ilman kanssa kosketuksissa ollut hapan sulfaattimaa, jolla on punaisia, keltaisia ja punaruskeita kenttiä harmaata taustaa vasten.


%d bloggers like this: