Mallialueet

Laihianjoki ja Hertsångerälven

KLIVA-hankkeella on mallialueet Suomessa ja Ruotsissa; Suomessa Laihianjoen valuma-alue Pohjanmaalla ja Ruotsissa Hertsångerälvenin (Kålabodaån) valuma-alue Västerbottenissa.

Nämä kaksi aluetta edustavat pieniä rannikkovesistöjä ja ovat suunnilleen yhtä suuria (valuma-alueen pinta-ala runsaat 500 neliökilometriä). Näillä alueilla esiintyy runsaasti maa- ja metsätaloutta.

Valuma-alueilla:

  • Kehitetään viestintämalli, jolla eri intressiryhmät saadaan mukaan keskusteluun. Mallin avulla on tarkoitus sovittaa yhteen erilaisia tavoitteita.
  • Selvitetään ilmastonmuutoksen vaikutuksia mallinnuksen avulla.

Ekosysteemipalvelut viestintämallin pohjalla

Kartta Laihianjoen valuma-alueesta.
Laihianjoen valuma-alue Suomessa.

Hankkeessa kehitettävän viestintämallin pohjalla käytetään keskusteluja alueen ekosysteemipalveluista. Ekosysteemipalvelut ovat luonnon ihmiselle tarjoamia hyötyjä, kuten ravinto ja erilaiset raaka-aineet sekä virkistys. Osa ekosysteemipalveluista on ihmiselle vähemmän näkyviä, kuten ravinteiden kierrätys, veden puhdistus tai hiilen sidonta maahan.

Vuoropuhelua käydään paikallisten toimijoiden, maanomistajien ja asukkaiden kesken. Haluamme tunnistaa alueen ekosysteemipalvelut erityisesti veteen liittyen. Haastatteluiden ja työpajojen avulla selvitämme ekosysteemipalveluiden esiintymistä ja lisäämme ymmärrystä ekosysteemipalveluiden merkityksestä. Vuoropuhelulla pyrimme myös lisäämään yhteisymmärrystä.

Vesitaseen mallinnus ja ilmastoskenaariot

Kartta Hertsångerälvenin valuma-alueesta.
Hertsångerälvenin valuma-alue Ruotsissa.

Hankkeessa mallinnetaan valuma-alueen vesitasetta ja veden laatua. Tarkastelemme nykytilaa ja kuinka se voi muuttua tulevaisuudessa. Lisäksi mallinnuksen avulla voidaan kartoittaa riskialueita ja tarkastella erilaisien toimenpiteiden vaikutusta.

Mallinnuksen pohjalle hankitaan uutta, tarkentavaa aineistoa. Erityisesti halutaan tarkempaa tietoa virtaamista, veden laadusta ja happamien sulfaattimaiden esiintymisestä.