Säätöpato

SB Dam – Säätöpato Söderfjärdenissä

Toukokuussa 2018 asennettiin automaattinen säätöpato, SB Dam (South Bay Dam), Nackdiket-valtaojaan Söderfjärdenissä. Söderfjärden on meteoriittikraatteri, joka tänä päivänä on avointa peltomaisemaa.

Nackdiket Söderfjärdenissä
SB Dam säätöpadon vaikutusalue on 145 ha.

Padon tarkoituksena on pidättää vettä ojassa kesän aikana. Sitä kautta ehkäistään kuivuutta ja vähennetään happamien sulfaattimaiden vaikutusta veden laatuun. Padottu oja toimii myös kasteluveden varastona. Idea padon rakentamiseen tuli paikallisilta maanviljelijöiltä, joiden mukaan ojat ovat kesäisin tarpeettoman tyhjiä ja kasvillisuus pääsee valtaamaan ojan pohjan, mikä aiheuttaa liettymistä.

Säännöstelypato
Pato toimii aurinkoenergialla.

Tällaiset säätöpadot toimivat parhaiten tasaisilla alueilla, joilla saavutetaan suuri vaikutusalue. SB Dam-padon vaikutusalue on noin 145 ha. Pato toimii aurinkoenergialla. Padon kehitystyössä mukana olivat Pro Agria, Salaojituksen tukisäätiö, Kaivotuote, När-Motor sekä Kliva-hankkeen edeltäjä VIMLA-hanke (vimlavatten.org). Padon toimintaa ja hyötyjä seurataan Kliva-hankkeessa.

Tutkimuskenttä

SB Dam sijaitsee Präståkern-tutkimuskentän läheisyydessä. Tutkimuskentällä kehitetään ja sovelletaan menetelmiä, joilla vähennetään sulfaattimaiden viljelyn aiheuttamia haittoja. Aiemmin veden kyllästämissä hapettomissa oloissa olleet sulfidikerrostumat ovat maankohoamisen ja kuivatuksen seurauksena joutuneet kosketuksiin hapen kanssa, jolloin syntyy rikkihappoa. Samalla maaperästä vapautuu myrkyllisiä metalleja. Koekentillä on tutkittu perinteistä salaojitusta, säätösalaojitusta sekä lisäveden johtamisella varustettua säätösalaojitusta. Altakastelu, eli lisäveden johtaminen salaojaputkistoon säätökaivon kautta, on osoittautunut hyödylliseksi sekä sadon että happamuuden ehkäisyn kannalta. Tutkimukset Präståkern-alueella alkoivat vuonna 2010.